Tjänster

Railrex erbjuder konsult- och utredningstjänster inom frågor som rör förutsättningar för att bedriva järnvägstrafik och annan kollektivtrafik. Vi utför också utredningsuppdrag inom trafik- och kollektivtrafikområdet samt erbjuder hjälp med att hänskjuta tvister mellan järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare.

Railrex bistår t ex person- och godstrafikföretag i syfte att underlätta tillträde till marknaden på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande grunder. Omvänt erbjuder Railrex expertstöd till infrastrukturförvaltare när det gäller upprättande av järnvägsnätsbeskrivningar, tilldelning av spårkapacitet och tjänstetillhandahållande.

Railrex erbjuder även trafikhuvudmän och auktoriserade sökanden expertstöd inom frågor som rör tillträde och kapacitetstilldelning.