Railrex idé

Den svenska järnvägssektorn har under de senaste tjugo åren genomgått en vertikal separering av infrastruktur och trafik. Godstrafikmarknaden har öppnats upp och genom riksdagens beslut att avreglera även persontrafiken hösten 2010 tas det sista steget i syfte att öppna hela järnvägsmarknaden för konkurrens.

Förändringen i järnvägslagstiftningen ställer omfattande krav på samtliga verksamhetsutövare inom branschen. För infrastrukturförvaltarna innebär de nya kraven bland annat skyldigheter att upprätta järnvägsnätsbeskrivningar, tillhandahålla tjänster och tilldela spårkapacitet. För järnvägsföretag och aktörer som organiserar järnvägstrafik innebär den nya lagstiftningen rättigheter till bland annat spårkapacitet och tjänster.

I och med en öppen persontrafikmarknad upplever inte sällan både infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag och myndigheter en ökad press då flera nya aktörer vill in på järnvägsmarknaden. Railrex idé är att erbjuda expertis och unik kompetens till samtliga verksamhetsutövare inom järnvägssektorn med uppdragsgivarens perspektiv och behov i fokus.