Koncept

Säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltning
– helhetslösningar

Railrex är specialiserat på samtliga delar inom järnvägsområdet som har med infrastrukturen att göra. Det innebär att Railrex tillhandahåller kostnadseffektiva helhetslösningar och vänder sig till dig som hellre vill ägna dig åt ditt företags kärnverksamhet än åt tidskrävande och krånglig byråkrati. Som kund kan du välja antingen en helhetslösning eller välja bland de enstaka tjänster som passar just dina behov.

Vill du ladda ner Railrex koncept som pdf-fil? Det kan du göra här.


Förvalta järnvägsinfrastruktur

Besiktning
Railrex ansvarar för att en oberoende besiktningsman årligen besiktigar järnvägsinfrastrukturen. Railrex garanterar att besiktningsmannen har erforderlig kompetens och utbildning. Med oberoende besiktningsman menas att denne inte ska ha någon som helst koppling till underhållsföretag. Syftet med att ha en oberoende besiktningsman är att Ni som förvaltare inte ska riskera att ha en för hög standard på era spår, något som är dyrt helt i onödan. Besiktningen innehåller dessutom en plan för drift och underhåll med rekommendationer för vilka nödvändiga drift- och underhållsåtgärder som måste vidtas de tre nästföljande åren. Planen ska uppdateras årligen och kunden ansvarar för att de åtgärder som leverantören och kunden i samråd kommer överens om finansieras av kunden och att medel finns till detta.

Handla upp drift och underhåll
Railrex ansvarar för upphandling av drift och underhåll. Kunden svarar för finansieringen av drift- och underhåll av järnvägsinfrastrukturen.

Utveckling av infrastrukturen
Railrex ger förslag på vilket sätt infrastrukturen kan utvecklas. Om nyinvesteringar ska ske kan Railrex samordna detta. Det innebär att förslag, förstudie, projektering och godkännandeprocess tillhandahålls av Railrex.

Sammanhållande funktion, ansvarig för infrastrukturen
Denna funktion innebär att Railrex håller samman alla de uppgifter som en infrastrukturförvaltare är skyldig att utföra. Railrex förbinder sig att hålla sig uppdaterad på alla de regelverk som styr infrastrukturförvaltarskapet. Dessutom ansvarar Railrex för att väsentliga förändringar i verksamheten anmäls till Transportstyrelsen. Dokumentation av alla funktioner som faller på infrastrukturförvaltaren ansvarar Railrex för.

Funktion för olycksberedskap, olycksutredning och säkerhetsrapport
Enligt JvSFS 2008:1 ska en infrastrukturförvaltare omedelbart per telefon rapportera till Transportstyrelsen olika former av olyckor och tillbud. Detta kräver att infrastrukturförvaltaren har en funktion som säkerställer att olycksrapporteringen uppfyller krav i nämnda föreskrift.
Railrex ansvarar för att upprätthålla denna funktion och lämna årlig säkerhetsrapport till Transportstyrelsen enligt 8 § JvSFS 2008:1.
En infrastrukturförvaltare är enligt järnvägslagen skyldig att utreda olyckor som inträffar på dennes järnvägsnät. Railrex ansvarar för utredning av olyckor.

Nytt tillstånd/omprövning
Om ert företag inte redan har säkerhetstillstånd eller behöver ompröva tillståndet åtar sig Railrex ansvaret för ansökan och att ta fram fullständig dokumentation.


Kapacitetstilldelning

Tilldelning av kapacitet ordinarie tilldelningsprocess
Kapacitetstilldelning följer av 6 kap. järnvägslagen. Enligt 6 kap. 1 § måste en infrastrukturförvaltare behandla en ansökan om kapacitet från den som enligt 5 kap. samma lag har rätt att utföra eller organisera trafik. Även för sidospår krävs att ansökningar från järnvägsföretag behandlas och prioriteras. I praktiken utgörs tågplanen av en s.k. spåranvändningsplan som infrastrukturförvaltaren ska besluta om. Railrex åtar sig att administrera tilldelning av kapacitet i enlighet med detta.

Tilldelning av kapacitet ad hoc-processen
Enligt 6 kap. 16 § järnvägslagen ska infrastrukturförvaltaren besvara en ad hoc-ansökan senast efter fem arbetsdagar. Railrex åtar sig att administrera tilldelning av kapacitet i enlighet med detta.

Trafikeringsavtal
I samband med att kapacitet tilldelas ska infrastrukturförvaltaren och järnvägsföretaget enligt 6 kap. 22 § järnvägslagen skriva ett trafikeringsavtal. Trafikeringsavtalet ska gälla för enskilda tåglägen och måste följa tågplaneperioderna. Railrex åtar sig att administrera samtliga trafikeringsavtal med järnvägsföretagen. Detta innebär att Railrex ser till att ni skriver trafikeringsavtal i enlighet med vad järnvägslagen föreskriver.


Trafikledning

Railrex åtar sig att i enlighet med JvSFS 2007:2 ta fram en lokal Trafiksäkerhetsinstruktion som järnvägsföretag som trafikerar järnvägsnätet ska förhålla sig till.


Ta ut avgifter

Beräkna avgifter
Enligt 7 kap. 1 § järnvägslagen ska en infrastrukturförvaltare ta ut konkurrensneutrala och icke-diskriminerande avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen. Railrex åtar sig att beräkna avgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Ta ut avgifter
Railrex åtar sig att administrera debitering av avgifter för nyttjande av järnvägsinfrastrukturen.


Tillhandahålla tjänster

Om ni som infrastrukturförvaltare har tjänster som tillhandahålls åt järnvägsföretagen hjälper Railrex till med villkoren för dessa tjänster så att ni lever upp till kraven som järnvägslagen ställer.


Upprätta järnvägsnätsbeskrivning

Enligt 6 kap. 5 § järnvägslagen ska en infrastrukturförvaltare upprätta en sk. järnvägsnätsbeskrivning. Beskrivningen ska innehålla uppgifter om infrastruktur, villkor för tillträde, kriterier för tilldelning av kapacitet m.m. Railrex upprättar järnvägsnätsbeskrivning samt ansvarar för dess förvaltning.Tabell. Sammanställning av tjänster som Railrex tillhandahåller inom säkerhetstillstånd infrastruktur.

1. Vart femte år krävs enligt järnvägslagen att säkerhetstillstånd för infrastruktur omprövas. Detta initieras av Transportstyrelsen och är en enklare form av tillståndsprövning. Railrex ansvar för denna tillståndsprövning med tillhörande dokumentation.